The Knowledge of Saint Nectarios 470 stran

-10% pryč

14,85 

Poznání svatého Nektaria 470 stran Texty sebepoznání velkého moderního světce naší církve, poprvé na základní škole.

8 na skladě

9789604950386 9789604950386GTIN: 9789604950386 Kód produktu: 9328620175 Kategorie: , , Štítek:

popis

The Knowledge of Saint Nectarios 470 stran

Texty sebepoznání od velkého moderního světce naší církve, poprvé na základní škole.

Ο Svatý Nektarios, v souladu s tradicí φικοκαλικών Otcové naší církve, představuje do hloubky všechny aspekty lidské duše, s energií popisuje vášně a ctnosti, které se uhnízdí v jejích hlubinách.

Obsah

Α
O VÍŘE
1. O božské víře v Krista 35
2. O víře v Krista jako o Boží dar 36
3. O spojení víry a vědění
a že víra předchází poznání 38
4. O bezpečí, které pochází z víry, a informacích, které z ní věřící získávají o tom, co není vnímáno smysly 41
5. O nutnosti skutků, tedy o živé víře 43
6. O vlastnostech pravé víry 45
7. O poznání Boha skrze víru 46
8. O síle a energii víry v Krista 48
9. Obraz toho, kdo věří v Krista 51
10. Obraz nevěřícího 54
11. Obraz nevěry 59
12. Obraz toho, kdo zná Boha a plní jeho vůli 61
13. Obraz toho, kdo Boha nezná a jeho vůli neplní 65
14. Obraz toho, kdo bohatne v Bohu 66
15. Obraz toho, kdo v Bohu nezbohatne, tedy obraz materialisty 69
16. Nevěřící ve společnosti 73
17. Obraz duchovního člověka 78
18. O ejakulaci 79
19. Studium rouhání 82
20. O zbožnosti a obrazu zbožných 88
21. O neúctě a neúctě 91
22. O STRACHU BOŽÍ 93

Β
O NADĚJI
1. Obraz naděje 97
2. Obraz toho, kdo doufá v Boha 101
3. Obraz zoufalství 104
4. Obraz zoufalství 107
5. O modlitbě 110
6. O trpělivosti 115
7. O bohatství zbožných 117
8. O DOBRÉM, KTERÉ POCHÁZÍ Z žalu 117

Γ
O LÁSCE
1. O božské lásce 121
2. O božské lásce 124
3. O lásce k Bohu, že je to božský idiom a že z něj pochází všechno dobré 127
4. Vyznání věřícího 133
5. O pověrách a pověrách 134
6. O blesku 135

ČÁST B.
ETICKÉ STUDIE

Δ
O ETICKÉM ZÁKONU
1. Že mravní zákon je vrozený, že vede k dokonalosti a že je největším dobrem 139
2. O mravním životě člověka a o tom, že člověk je od přírody bytostí mravní 141
3. O člověku, který je od přírody bytostí mravní a bytostí náboženskou 145
4. O mravním životě podle Krista 149
5. O člověku, který byl stvořen potenciálně morálně svobodný a že musí být aktivně morálně svobodný 151
6. O připisování lidských činů jako morálně svobodné existence 156
7. O suverenitě a mravní svobodě 157
8. O pravé mravní svobodě a o svobodě povrchní či falešné 159
9. Postavy mravně svobodného a mravně otroka 166
10. O morální konstruktivní síle mravní svobody 171
11. O mravní svobodě, která se rozvíjí s identifikací osobní vůle
s božskou vůlí 173
12. O nedotknutelnosti autonomie 176
13. O tom, jak můžeme zůstat mravně svobodní 183
14. Jak následujeme Krista Spasitele 185
15. Charakter a příslib křesťanství 191
16. O hříchu 194
17. Jaký je důvod, proč hřešíme 200
18. Protože člověk, stvořen k obrazu Božímu, byl stvořen dobro a od přírody touží po dobru 201
19. Že chyba je způsobena nedbalostí 204
20. O pokání 208
21. O podrobení se zákonům 210
22. O kázni 211
23. O poslušnosti 212
24. O vědomí 213
25. O vědomí duše 214
26. O svědomí člověka, který porušuje mravní zákon 216
27. Na zlé svědomí 217
28. O pórovitosti srdce 218

STUDIE A OBRÁZKY
O SPRAVEDLNOSTI A PRAVDĚ
A. O SPRAVEDLNOSTI
1. O spravedlnosti 223
2. Obraz spravedlivého 226
3. Obraz bezpráví 228
4. Obraz nespravedlivých 230
5. Postava nespravedlivých (podle Sophie Solomonové, kap. B) 232
6. O chamtivosti a obrazu výhody 234
7. O krádeži a únosu a o zloději a únosu 236
B. O PRAVDĚ
1. O pravdě 237
2. Obraz skutečného muže 239
3. O lži 241
4. Obraz muže lháře 242
5. O čertovi 244
6. O lidském klamu 245
7. Na výčitku 246
8. Na urážku 248
9. O katalalii a katalalo 248
10. Na pomluvy a pomluvy 249

Ε
ETICKÉ CNOSTI GNOSTIKY
1. O moudrosti 251
2. Obraz moudrosti 253
3. Obraz moudrých 254
4. Obraz blázna 255
5. Na skromnost 258
6. O pokoře 259
7. a. O střízlivosti 261
b. O vznešenosti a obrazu majestátu 262
8. O básníkovi a semaforu 263
9. O tyfu a tajfunu 264
10. O hrdosti a hrdosti 265
11. O aroganci a domýšlivosti 267
12. O aroganci 268
13. Na marnost 268
14. O asertivitě 270
15. O fanatismu a fanatismu 271
16. O oplzlosti a oplzlosti 272
17. Pro periautologii 273
18. O mazanosti 274
19. O KŘESŤANSKÉ JEDNODUCHOSTI 275

F.
Etické ctnosti thymu, to jest dobrovolnosti a citu
A. CNOSTI OBCE
1. O křesťanské ušlechtilosti, tedy evangelijní mravní dokonalosti 277
2. Obraz urozeného 279
3. O statečnosti 281
4. Obraz mravní odvahy 282
5. O mravní zbabělosti 284
6. O odvaze a drzosti 286
7. O zbabělosti 286
8. O smělosti, smělosti a bázlivosti 287
9. O akátu 288
10. Obraz akakos 289
11. Obraz dobrého člověka 290
12. Obraz zlého muže 291
13. O hněvu 294
14. Obraz vzteklého, odolného a arogantního muže 296
15. O sebezapření 297
16. O bezúhonnosti 299
17. Na dobrou slávu 301
18. O ctižádosti a ctižádosti 303
19. O marnosti a marnosti 304
20. O vášni a vášni 306
21. Na kazetě 307
22. O netrpělivosti 307
23. O nepříteli a nepříteli 308
24. O závisti 309
25. Obraz závistivého 311
26. O nenávisti 312
27. a. Postava toho, kdo nenávidí 313
b. O amnézii a amnézii 314
28. O zášti 315
29. Obraz pomstychtivého 315
30. O pomstě 317
31. O urážce a násilníkovi 318
32. Na hádku a svárlivou 319
33. O horlivosti k dobru 320
34. Na vědomé svědomité 321
35. Postava nevědomky žárlivé 322
36. O špatné horlivosti a charakteru toho, kdo má špatnou horlivost 323
B. CITNOSTI EMOČNÍHO
1. O radosti v Pánu 325
2. O radosti jako ovoci Ducha svatého 327
3. O ctnosti 328
4. Obraz ctnosti křesťanské 330
5. Obraz křesťana, který skončil ctností 333
6. Obraz ctnostných 337
7. O přátelství 339
8. Obrázek přítele 341
9. O nepoctivém příteli 343
10. O lstivě, zlomyslném a zvráceném příteli 344
11. O lichotkách 345
12. O lásce 347
13. O milosti 349
14. Na almužnu 349
15. Obraz milosrdných 353
16. Obraz bezohledného 355
17. O Baskicku a Baskicku 358
18. O vděčnosti a díkůvzdání 360
19. O nevědomosti a nevděku 361
20. O shovívavosti a shovívavosti 363
21. O soucitu 364
22. O mírotvorci 366
23. O pokoji Božím 368
24. Na trpělivé 370
25. Na mírnost 372
26. O netrpělivosti 373
27. Na lakomství 374
28. Obraz lakomce 375
29. O soběstačnosti 378
30. O bezzemcích a bezzemcích 380
31. O blahobytu 380
32. O lítosti 382
33. O pozdravu 383
34. Na skromnost 384
35. O pseudoskromnosti 385
36. O pokrytectví 387
37. O lidské spokojenosti 388

Z
ETICKÉ CNOSTI TOUHY
1. Na omezení 391
2. O moudrosti 394
3. O pozornosti 397
4. O neopatrnosti 399
5. O neukázněném mlčení 400
6. O duchovním cvičení 402
7. O nedbalosti 403
8. O pilnosti 405
9. O stavu podle Boha 406
10. Na osamělém stavu 408
11. O půstu 409
12. O svatosti 413
13. O duchovním opojení 415
14. O opojení 416
15. O zvyku dobrého a zvyku zlého 418
16. O vášnivé a iracionální touze 420
17. O inkontinenci 422
18. O prostituci 423
19. O pohrdání a špíně 424
20. O mlčení 425
21. O argologii 427
22. O lingvistice 428
23. O dospívání a dospívání 428
24. Peri eutrapelou 429
25. O šašcích 430
26. O tryfis a trifilos 431
27. O duchovním piercingu 432

DIZERTAČNÍ PRÁCE VE FORMĚ DOPIS
ŘECKÉMU MNIŠOVI 433

EPIMETR 459
OZNÁMENÍ 469

Známý světec nektaru pdf

Knihy svatého Nectaria pdf

Poznal jsem ho v devíti lekcích

Znám vaši knihu

známé fráze

Theotokarion ze Saint Nektarios

Znalosti v něm

popisování lidské duše

ZNALOST TÉTO OTÁZKY SEBEPOZNÁNÍ

patriarchální otcové církve

Sebepoznání Texty sebepoznání

Svatý Nektarios z Pentapolis O

Nový zákon se zlatým vyšívaným sametem

Svatý Nectarios z Pentapolis

Sebepoznávací texty velkých

od velkého moderního svatého

Nektarios podle tradice

Poznej sám sebe žádný překlad

Více informací

Hmotnost 1 kg
rozměry 21 14 × × 2 cm

Značka

PUBLIKACE ATHOS

PUBLIKACE ATHOS
Poznání Sebe

The Knowledge of Saint Nectarios 470 stran

14,85 

8 na skladě